Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5890 • Lars Salvius to Carl Linnaeus, 25 January 1747 n.s.
Dated 14 Jan:1747.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle Herr Archiater!

Jag tackar hörsammast för den öfwersända relation om H[err] Prof[essor] Kalms olyckeliga resa. Den skal nästa måndag få rum i wåra Tidningar.

Det är wäl 6 weckor sedan iag fick in mit förskrefna papper från Holland til H[err] Archiaterns arbeten, hwilket kostar mig öfwer 3000 Daler. Således är på min sida förmodel[ige]n med arbetet, om iag allemest hade manuscriptet här, hwar efter iag haft den äran at wänta hwar påst. Och om iag snart får manuscriptet öfwer, så försäkrar iag at Hortus skal bli färdig efter Herr Archiaterns åstundan i April, hwilcket iag twiflar skulle kunna ske om detta arbetet lades up i Holland.

Hwad stilen angår så kan wäl ingen finare ges, til slikt tryck, än den som observat[ioner] äro satta med i Fauna, hwilcken Herr Archiatern täktes sielf taga i ögnasigte. Den samma tyckes wara ganska god til noter och anmärckningar; men mig synes at han är altför fin til hela wercket; utan om sielf[w]a description på plantan tages af den stil, hwarmed Flora är trykt så får wercket bättre anseende och kan läsas utan beswär. Detta tyckes mig skal ingalunda göra boken widlöftig. Så snart denna Hortus är färdig, kan Materia Medica begynnas och fortsättas med lika skyndesamhet. Jag har icke de begärta tecknen; men kan dock innan den tiden låta förfärdiga dem af min egen stilgjutare. Således hoppas iag, at ensam tilförene kunna göra H[err] Archiatern et så önskeligt nöje, som någonsin H[err] Wishof i Leiden, och beder hörsammast, at en utlänning ej får dela den nationella nyttan med oss. Det skulle in i grafwen göra mig skam, om iag wiste, at iag gofwe anledning dertil. Man kan ibland menat lemna honom det swar at Riksens Höglofl[ige] Ständer nu wid Riksdagens förbundit, at sända ut de här utarbetade manuscripter at tryckas utomlands, så måste han ju åtnöja sig därmed.

Den Högste uppehålle H[err] Archiatern wid en sielfönskelig lycksalighet önskar den, som stedse åstundar lefwa

Högädle Herr Archiaterns
Hörsamste Tjenare
Lars Salvius

Stockh[olm] d[en] 14 Jan[uarii]
1747.

Medföljande Tidning kom ut i dag. Iag skickade för 8 dagar sedan correcteur till H[err] Mag[ister] Wargentin; men har ännu ej fått det tilbaka, hwilcket hindrar fortsättninga af actis.

Kungl[ig] Maijestäts
Trotjenare och Archiater
Högädle Herr Doctor
Carl Linnaeus
i Uppsala

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2] [3] [4]