Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5923 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [30 May 1768] n.s.
Dated Undated, but written at the end of May 1768.. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

jag har läsit desse prof om Biskiötselen.

1 Quo simplicior eo perfectior
2 Argutos interstrepit Anser olores
3 Tantus amor florum.
4 dic quibus in Terris nascuntur nomina regum floribus inscripta

de 2 förste hafwa mycken ärfarenhet i biskiötselen, att de nästan äro lika, och tyckes mig, att bägge confererat med hwar andra och den ene lärdt af den andra; doch är no 1 mästaren.

altså är i mitt omdömme no 1 wärdigast priset. no 3 är ej mycket betydande.

no 4 har wähl intet just swarat på frågan, men har en annor dehl, som hörer till bien, om deras föda egenteligen. Denna tractat är en juvel, och sådan har i alla tider warit äskat; jag wet intet swänskt arbete i min tid, som warit mera egit och mera nytt; och blifwer säkerligen af hela curieuxa werlden aestimerat som en juvel. jag anhåller hos K[ongliga] academien wördsamast att denna tractat må tryckas separat, att hwar och en bijälskare kan hafwa honom lätt med sig, att giöra på landet sine observationer widare i detta ämnet, som kan äfter hand gifwa academien 100de tals nya rön. om Academien icke gifwer denna äfwen praemium, wet jag ej i hwad land jag är hemma. Mera har jag aldrig lärt af en auctor, ty alt är nytt och ohördt. observationerna äro giorda specielt på species och ej på genera, som är sielfwa saken. Detta wärk har kostat author mer möda, än andra flere folianter.

C[arl] Linné.

om den ej blifwer tryckt, anhåller ödmiukast att få afskrifwa, hwilka wäxter gifwa honung äl[le]r wax, och hwilka intet; at jag på marken må där med roa min ålderdom, då jag ser blomstren.

jag sänder här jämte en beskrifning på Narica om den winner Academiens approbation, skall jag bedia att ett exemplar af de acter skiänkes till Drottningen H[e]nes Majestet. jag skulle renskrifwa densamma, men handen tröttnar nu att skrifwa, ty jag måste skrifwa så mycket till utlänningar att handen ej orkar mera.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 301-304   p.301  p.302  p.303  p.304.