Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5924 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [30 June 1769] n.s.
Dated Undated, but written in June or July 1769. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Auctor felar då han tror att Kalkoner äro närmaste slägting med Tiaedrar och orrar, ty de äro helt different genus, och fåfängt wäntar han där af partus hybridos äller blandade varieteter.

Att få Kalkoner willa här i orten är lika fåfängt, ty här fattas de månge Glandes, som äro i norra America; hwarken höns äller Kalkoner hafwa ännu kunnat blifwa wille i någon province af södra Europa, så mycket jag wet; mindre här.

sant är det att Kalkon ungar ej tola regn, och trifwas bäst där de få plåcka insecter.

äfven så är sant att Kråkor skada alla ungar af foglar, då de råka dem och wåga fram.

Orrar och Tiädrar, då de äro ungar, födas af mygg och därföre olyckas att lägga dem under Höns.

Winda träd äller windklufne träd komma ej af wäder drag. I de tätaste Lappske skogar är hwar stam af Tall och Gran windklufd, ingen undantagen, som jag med förundran och sorgfällighet observerade och de måste wridne emot solen.

Wid masteträd har auctor rätt.

Om sädeskornens dubbla rötter är både sant och märkwärdigt, som borde tillräckeligen expliceras.

jag tackar ödmiukast för Acta Parisina, men den 5te tomen af ordinaire acterne fick jag förledit åhr; kanske min Gynnare i hast taget den för den 6te, därför sände jag samma tillbakas med H[err] Salomon Med[icinae] stud[iosus]

Ter vale
C[arl] L[inné]

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 316-317   p.316  p.317.