Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5926 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [25 December 1773] n.s.
Dated Undated, but written in the end of December 1773. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

[j]ag har [nog]a ge[nom]läsit H[err) Magister R[etzii] [rön], war äst han af Sophora biflora will statuera 4 [species].

Af detta stora träd, Korrelträd kallat, har jag fler[a] [s]pecimina. Då jag genomläste rönet, föll det mig mycket paradoxi[skt]. jag wille dock icke tro mitt minne, utan upskiöt att [swara]; innan jag nu kom på landet till min naturalie sam[bling] som aldeles confirmerade min förra tanka.

Folia ovata och obovata variera här, forte aetate aut e solo, och ändra ej speciem, såsom allmänt och oft[a] [sker].

Folia magis minusve pubescentia mycket mindre; som lä[nge] sedan warit bekant för Botanisterna.

Pedunculi äro allmänt här biflori; uti obehagligare jordm[ån] blifva de uniflori, som kan ses af ipsa structura pl[antae], och äger jag specimina både pedunculis unifloris ock bifloris; så äfwen dem, som hafwa, på en och samma gren, både unifloros och bifloros pedunculos.

H[err] Professor Bergius har denna Sophora i sitt Herbario, som kan wisa henne för K[ongliga] Academien.

Hwad den 4de H[err] Retzii Sophora angår, så är hon hel[t]t wist ett mistag, då han säger att hon har en Calyptram, ty en calyptra (utom Calyx och Corolla) är platt ogiörlig i detta genere: Han har utan tvifwel haft för sig något specimen, där calyx ante explicati[o]nem warit wisnad och hängt tillsamans med sina laciniis, ehuru han ritar både calycem och Petala separata, hwilket är omögligt, om K[ongliga] Academien täckes befalla at han upsände ett sådant specimen, skulle det blifwa ögonskinligt.

Således ser jag af detta rön ingen ting som gagnar, utan fast mera skadar och imponerar 4 species orätt, för ett säkert.

Gud gifwe M[in] H[erre] en angenäm juhl och wälsignat nyåhr.

Carl Linné

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 420-422   p.420  p.421  p.422.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 349-350   p.349  p.350.