Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6074 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 1 December 1768 n.s.
Dated d. 1 Decr 1768.. Sent from Rio de Janiero (Brazil) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare,
min gunstiga befordrare,

At nu uprepa orsakerna hvarföre jag på så lång tid icke ifrån England uppvaktadt Herr Archiatern, tillåta nu ej omständigheterne. Vi hade den lyckan at här råka ett Spansk[t] Örlogs Skjepp som nu går til Europa, och dess officerare äro så höfliga at de vilja vänta par timmar för våra bref; den tiden vil jag använda at tilskrifva Min K[iäre]sta Moder och H[err] Archiatern, samt ge en liten underrättelse om syftemålet af vår resa. Den 25. Aug[ustii] lämnade vi England, en ort, hvarifrån jag kanskje obetänksamt beslutit at upskjuta med en skyldighet, som jag altid hade förestält mig skulle blifva mitt högsta nöje, hade jag en enda gång blifvit hedrad med en enda rad från den som jag håppades ville visa mig den vänskapen, om ei af andra hindrader. Mina Vänner gaf mig anledning så at tro, och utgången visade at de hade åtminstone någon anledning.

Min situation i England, har dessa sidsta åren varit ganska angenäm och hederlig, hvartil jag tilstår mig aldrig kunnat komma, om icke för den undervisning H[err] Archiatern har varit så god och gifva mig och hvarföre jag altid varit och skal vara tacksam. När detta Skjeppet utrustades at gjöra upfinningar i Södre delen af Mare pacifico, samt at bringa ut en astronome at observera Solens transit öfver Solens disc, nästkommande 3 Junii, beslöt en ung rik Herre som heter Joseph Banks, at gå ut med för natural Historien[s] skuld; Jag har väl varit väl bekant med honom för flera år, och han proponerade för mig at gå med honom, på hans omkostnad. Jag tykte et sådant tilbud och en sådan lägenhet borde ei förkastas: Vi därföre tilsammans gjorde ansök[an] hos Kongen i England at få passage i Skjeppet, hvilket blef så väl uptagit af regeringen, at Capt[ai]n fick ordres at ge oss de bästa Cajutorne samt emottaga dess utom 3 Ritare och 6 drängar, som alla til höra H[err] Banks. Astronomen heter Green. Skjeppet blef kallat Endeavour; Captain heter James Cook; Vi ha 3 Lieutenanter, Hicks, Gore och Mollyneaux: de två sidsta hafva tilförne seglat rundt i kring Jordklotet: H[err] Gore har 2ne gånger gjort det, hvilket är mer än någon nu lefvande kan säga. Litet förrän vi lämnade England kom et Skjepp hem från et sådant trip, och mäst hela besättningen ville gå ut igien med oss, så väl tykte de om de orterne vi nu ärna besöka. Vår intention är at gå rundt ikring den Södra udden af Magellaniska Landet. som kallas Cap Horn och därifrån ställa vår course igjenom Söder Sjön till en stor Ö som blef för 3 år sedan upfunnen af en ängelsk Captain Wallis och kallat George Land; den är bebodd af et mycket godhjertat, civilicerat och välskapat folk slag. Öen är belägen i Södersjön under den södra Tropiquen ungefärligen halfvägs emellan America och Asia (139 gr. West från London). Där tänka vi anställa våra Astronomiska Observationer, och kanske dröja 4 a 6 månader; om vårt Skjepp och Skjepps folk efteråt äro i gått stånd, tror jag at vi ska försöka om ej obekante Länder äro lämnade för oss at uptäcka; vårt Skjepps namn alluderar dertil, Endeavour betyder Försök. Vår hemkomst lärer utan tvifvel skje genom OstIndien, förmodeligen komma vi at se Batavia och Caput bonae spei: Vi lära ei kunna komma hem förr än 1771. Och om H[err] Banks är då i samma Spirit som nu at fullfölja sina Studier i Natural Historien, så lära vi tilsammans strax företaga en resa til Sverje, at bedja H[err] Archiatern vara Mönster Herre av våra Recruter. Vi ha allaredan här och i Madera funnit öfver 50 eller 60 nya species af örter och åtminstone 60 nya fiskar. Vi ha utan tvifvel sedt och beskrifvit samt afritat flere Mollusca och Hafsprodcuter än förut varit bekanta. När vi voro nära under Linien och det var lungt, gingo vi ut alla dagar från Skjeppet i en båt och kunde ha bringat om bord tunnor fulla af Mollusca. Vi ha varit nödgade dela dem in i åtskilliga flere genera, än äro nämnde i Syst[ema] Nat[urae].

Här hafva vi mött med åtskilliga svårigheter från Portugisernas räddhåga at vi skulle bli för noga underrättade om Landets tillstånd och Producter, så vi hafva blifvit hindrade från at gå ut i landet at Botanicera och taga Insecter. Vi ha måst packa och träta os til, alt hvad vi fådt här. Vice kongen är en ganska endsindter och stupid man; Han och alla andra Invånare tro at nästa år Norra Pol- stjernan är til at komma under Södra Polen, och at vårt ärende är at gå och se detta under. Tvenne Svenska Officerare äro här i Portugisisk tjänst: H[err] Funck är Brigadier General af theras fortification och H[err] Chierlin är Captain vid artilleriet samt adjutant till Brigad[ier] Funck. De bägge önska at de på gått maner kunde komma härifrån, hvilket de nämnt i åtskillige bref jag haft från dem; men jag har aldrig blifvit tillåten at råka dem, ty de äro föbudne at ha någon conversation med utlänningar för frugtan at de ville ge underättelse och planer af Fästningsvärken, som äro medelmåttige; Staden är stor och väl bebygd, de räkna 37 000 hvita personer och ungefärligen 400, 000 Svarta, somliga påstå öfver 1/2 million. Jag håppas när vi återkomma til Europa, vårt skjepp skal visserligen bli det rikaste af Natural Curiositeter, ty H[err] Banks spar ingen omkåstnad, och han är en Man som kan lägga ut 8 eller 10 000 pund St[erlin]g om året.

Jag beder at min ödmjuka hälsning må anmälas hos Nådiga Frun och den öfriga H[err] Archiaterns famille, huru rätt nämna den älskansvärda H[err] Arch[iatern]s äldsta Dotter, är mer än jag nu kan gjöra, när mina sinnen knapt kunna gjöra sin syssla, och hvilket mer än ofta har händt när jag tänkt på den, som jag trodde skulle gjöra mig lycklig.

Var också så gunstig och anmäl min hjertel[iga] hälsning til Min Farbror, Dess famille, samt alle andre mine Gynnare och Vänner i Upsala och Stockholm.

H[err] Banks anmodar mig at anmäla sin bästa
Respect.

Jag har äran med största ödmjukhet
at beständigt framhärda
Välborne Herr Archiaterns och Riddares
ödmjukaste tjänare
Dan[iel] C. Solander.

Rio de Janeiro, i Brasilien
om bord Kongl[iga] Engelska örlogs Skjeppet
Endeavour
d[en] 1 Dec[emb]r[is] 1768.

P. S. Jag ber ödmjukel[igen] at H[err] Archiatern vil vara så god och låta innelykta til min Svåger afsändas med påsten.

P. S. En son af Prof[essor] Spöring i Åbo, är med mig här, såsom Skrifvare; han heter Herman Diedrich, geck til Sjös från Sverje 1755 och har för 11 år uppehållit sig i London såsom Urmakare. De 2 sidsta åren Employerade jag honom at skrifva för mig.

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
writes that circumstances do not allow him to explain why he has not for a long time contacted Linnaeus. They have just met the crew from a Spanish ship which is about to sail to Europe, and its officers will wait a few hours so that Solander and his companions can write their letters. Solander will the take the opportunity to write to his mother [Magdalena BostadiaBostadia, Magdalena
(1713-1789). Swedish. Daniel Solander’s
mother. Married to Carl Solander, dean
at Piteå. Correspondent of
Linnaeus.
] and to Linnaeus, and say something about the purpose with their expedition. They left England on the 25th of August, where Solander had postponed an obligation he had thought would be his greatest pleasure, if he had only just once become honoured with a single line from the one [Solander means Linnaeus’s eldest daughter, Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
] he hoped wanted to show him that friendship, if not prevented by others. Solander’s friends gave him reason to believe so, and the result showed that they had at least some reason.

His situation in England these last years has been very pleasant, and he would never have been there if it had not been for the education he got from Linnaeus. When the ship was equipped for exploring the Pacific Ocean and with it an astronomer to observe the transit of the sun [Solander means the transit of Venus] across the disc of the sun, a rich young man, Joseph BanksBanks, Joseph (1743-1820).
British. Naturalist, president of the
Royal Society. Together with Daniel
Solander he took part in Cook’s first
voyage. Correspondent of Linnaeus.
, decided to enter the expedition for the sake of natural history. Solander has known him for some years and he asked Solander to accompany him at his expense. They made an application together to the King [George IIIGeorge III, (1738-1820).
British. Reigned 1760-1820. Son of
George II.
] to get a passage on the ship, which was well received, giving them the best cabins and three draughtsmen and six other men to assist them, all in Banks’s service. The astronomer is Charles GreenGreen, Charles (1735-1771).
British. Astronomer and representative
of the Royal Society on the
Endeavour.
. The ship is called Endeavour, the captain is James CookCook, James (1728-1779).
British. Explorer, navigator and
cartographer.
. There are three lieutenants aboard, Zachary HicksHicks, Zachary (1739-1771).
British. Second lieutenant and
second-in-command of the
Endeavour.
, John GoreGore, John (1730-1790).
British/American. Sailor who
circumnavigated the world four times.
The two first expeditions were with the
Dolphin under John Byron and
Samuel Wallis, the third under James
Cook on the Endeavour and the
last under Cook again with the
Resolution in 1776. In 1772 he
sailed with Joseph Banks and Daniel
Solander to Iceland.
and Robert MolyneuxMolyneux, Robert James
(1746-1771). British. Master at the
Endeavour.
; Gore and Molyneaux have circumnavigated before, Gore has done it twice. They intend to sail around Cape Horn and from there go to an island which was discovered three years ago by Samuel WallisWallis, Samuel (1728-1795).
British. Circumnavigator, commander of
the Dolphin, which sailed across
the Pacific and discovered the Tahiti
and Moorea island groups.
and named George’s Land, inhabited by a very good population. It is situated in the South Seas halfway between America and Asia. There they plan to do their astronomical observations and maybe stay four to six months, and after that, if the ship and the crew are in good state, they intend to investigate if there are any unknown countries left to discover; the name of ship Endeavour means ”Attempt”. They will return home through the East Indies and will see Batavia and the Cape of Good Hope. They will not get back until 1771. If Banks is in the same good mood that he is at present they intend to go to Sweden together and ask Linnaeus to support them further. They have alreday [at the Brazilian coust] and at Madeira found more than 50 or 60 new species of herbs and at least 60 new fishes. Solander is sure they have seen and described more Mollusca and sea-products than is previously known. They had to divide them into many more genera than are mentioned in Systema naturae.

The Portugese are afraid that they [Banks, Solander and the other companions] would be to much informed about the state and products of the country so they are not allowed to go into the countryside and botanize and search for insects. They have had to fight about everything they have got there. The Viceroy is a rather stupid man. He and other inhabitants believe that the next year the Northern pole star will come under the Southern pole, and that their purpose [the expedition with Endeavour] is to go and see this. Two Swedish officers are in Portugese service. Jacob FunckFunck, Jacob (1715-1790).
Swedish. Cartographer adn military
engineer. In the service of British East
India Company 1752-1763. After that he
entered Portugese service and served in
Brazil as a brigadier.
is brigadier-general of the fortifications [in Rio de Janeiro] and Elias ChierlinChierlin, Elias (1737-1781).
Swedish. Military engineer. Entered
Portugese service in Brazil in 1767.
Returned to Sweden in 1779.
is captain of the artillery. They both wish that they could leave [this country] properly, which they have mentioned in several letters Solander have had from them, but he has never met them, because they are forbidden to have any conversation with foreigners because the fear that information about the fortifications will be given away. The town is large, 37 000 white and 400 000 black people, almost half a million. Solander hopes that when he reaches Europe his ship will be the richest as to natural history specimens, because Banks does not hesitate before spending, and he can spend 8 000 or 10 000 punds a year.

Solander sends his greetings to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the others in the family, and how to mention the amiable eldest daughter is more than Solander can do, his senses are hardly able to function, and that has happened every time Solander thought about the one whom he thought would make him happy.

Solander forwards his greetings to his uncle [Daniel SolanderSolander, Daniel (1707-1786).
Swedish. Professor of Law, Uppsala.
Married to Anna Margareta Solander.
Brother of Carl Solander and uncle to
Daniel Solander. Correspondent of
Linnaeus.
], his uncle’s family and all other friends and patrons in Uppsala and Stockholm.

P.S. 1. Solander begs Linnaeus to send the enclosed letter to his brother-in-law [Daniel IdmanIdman, Daniel Swedish. Vicar
of Ijo in northern Finland. Husband of
Anna Magdalena Idman, born Solander.
Brother-in-law of Daniel Solander and
son-in-law of Magdalena Bostadia.
].

P.S. 2. A son [Herman Diedric Spöring the YoungerSpöring the Younger, Herman
Diedric
(1733-1771). Swedish.
Botanist, naturalist and draughtsman.
Secretary and artist to Joseph Banks on
the Endeavour. Son of Herman
Diedric Spöring the Elder.
] of Herman Diedric Spöring the ElderSpöring the Elder, Herman
Diedric
(1701-1747). Swedish.
Professor of medicine at Åbo in
1728. Father of Herman Diedric
Spöring the Younger.
is here as Solander’s secretary; he went to sea in 1755 and has been in London för 11 years as a watchmaker. The last two years Solander has employed him for write down for him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet, Stockholm, Ms 44:6:2). [1] [2]

upEDITIONS

1. “Daniel Solander och Linné” (1954), p. 62-64 .
2. Collected correspondence (1995), p. 280-286 .