Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6075 • Abraham Bäck to Carl Linnaeus, 2 December 1776 n.s.
Dated 2 Dec. 1776. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

[a][a] : [Only the latter part of the
letter is preserved
]
- - - - - -

Huru högt jag hade önskat få fägna Min K[iära]ste Herr Broder, i stället, för at bedröfva en Vän, som tager öm del i allt hvad mig rörer! Men Gud hafver annat beslutat och velat uplösa mer än hälften af de banden, som hålla mig vid det jordiska.

Imedlertid lef väl, blif dageligen friskare och muntrare. Thet är enda utvägen att lindra min bedröfvelse. När jag tillika får vara i Min K[iära]ste Brors vänskap innesluten, och vara så länge jag lefwer

Min K[iära]ste H[err] Brors
ödmjuke tienare
Bäck

St[ockholm] d[en] 2 Dec[ember]
1776

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
would have preferred to make his friend happy, but instead, he has to distress a friend who is concerned for all Bäckís conditions of life. But God has decided otherwise and wanted to dissolve more than half of the ties that keep Bäck bound to this Earth.

However, Linnaeus should live, more healthy and happy for every day. That is the only thing that could ease Bäckís distress, since he feels the warmth of Linnaeusís friendship.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 238-239   p.238  p.239.

upTEXTUAL NOTES

a.
[Only the latter part of the letter is preserved]