Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6077 • Erik Gustaf Lidbeck to Carl Linnaeus, 7 December 1752 n.s.
Dated 26 Nov. 1752. Sent from Lund (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater,
Höggunstige Gynnare

Den 8 förl[id]ne Aug[usti] hade den hedern upwakta Wälborne Herr Archiatern ifrån Amsterdam och nyttjar nu samma förmån härifrån Lund, dit jag nyl[ige]n ankommet.

I början av Sept[ember] reste jag från Amsterdam till Ytrecht och hälsade på Profess[or]Wachendorff, som berättat sig skrifwet några bref til W[älbor]ne H[err] Archiatern, men intet swar bekommit, han är en rätt artig man, och längtar just att komma i brefwäxling med W[älborne] H[err] Arch[iatern] och tjänar gerna i hwad mål han kan; Ifrån Ytrecht gick jag genom Gelderland, Westphalen och Cassel till Göttinge, där jag uppwaktade Håf Rådet Haller, som innan kort tänker utgifwa Hortus Göttingensis: Trägården war eljest icke stor el[le]r af något synnerl[ig]t anseende, som kunde märkas deraf, att kål war satt emellan de andra växterna.

Ifrån Göttingen tog jag touren åt Halle och fölgde på wänster de stora bärgwärken wid Harts Jag hade här tilfälle, utom åtskillige anmärkningar wid åtskilliga plantager, få widare confirmation på watnets aftagande genom besigtigandet af de stora fjäller, som begynte straxt wid Paderborn och räkte hela wägen til inemot Halle, deras öfwersta stratum woro ej annat än scistus röd, hwit och grön, hwilken hade gordt leran öfweralt til lika färg med sig, så att åkerfälten, som nyss warit plögda, lyste soml[ig]a röda, soml[ig]a mörkgröna; eljest det, som jag tycker wara det artigaste, är strata terra, hwilka woro 9.

1sta stratum war humus atra
2nne en gul mergel
3dje orsten
4. ojämn lös Kalksten
5. hård grå Kalk
6. en ännu hårdare och finare Kalk
7. swart schifwer, som låg i 5 särskilda strata
8. hwit sandsten
9. röd sandsten, som gick in infinitum och i hwilken funnos petrificater af snäckor etc

I Halle hade jag tilfälle at lära preparera vejde til så god blå färg, som indigo.

Botaniquen är i Halle i slätt stånd.

Prof[essor] Lange är en stor älskare af H[err] Arch[iaterns] skrifter, han har inrättat sitt mineral Cabinett efter Herr Arch[iaterns] method och läser öf[ve]r Systemet, hwilket han låtit trycka i Tabeller; eljest hade många inrättat sina mineral Cabinetter efter Wallerii metod.

I Leipsig war jag, som kortast, talte där wid Prof[essor]Ludwig, som är Wälborne Herr Arch[iaterns] wän. Richters Cabinett såg jag äfwen i Leipsig, hwars like besynnerl[igt] i mineralier jag twiflar mig någonsin få se.

I Berlin talte jag med Gleditsch, som tycktes wara en konstig man och icke altid hålla hwad han låfwar, han, såwäl som Krausen, sade sig hafwa skrifwet flere bref, men icke swar bekommet; Wahlbom, som jag där träffade, lärer hafwa gifwet Wälborne H[err] Arch[iatern] widare underrättelse om Berlinska Correspondencen.

Inga synnerl[ige]n rara wäxter har jag funnit, men några insecter har jag, som jag tror wara curieuxe.

En Slavoner wid namn Popowits har gifwit ut en bok, hwari han criticerar Wälborne H[err] Arch[iaterns] namn, swamparnas rangering. Latiniteten m.m.; men han hålles som han är, för en narr.

Han har warit i Italien, gådt til fot öfwer öarna Sardinien och sicilien. Han ärnar nästa år gå åt Ryssland genom Siberien, och sedermera med Caravanerna inåt China, endast för att göra observ[ationer] i Nat[ural] Hist[orien]

En wid namn Mylius, som Wälborne herr Arch[iatern] genom skrifwelse lärer känna, är recommenderad af Haller, och skall medelst skaffade subscriptioner gå åt America, men han som de meste Tyskar förstå Natural Historien utan något Systems.

I Hålland köpte jag en hop rara wäxter, såsom Cliffortia, Hermannia, Clutia, Biguonia, Selago, Galenia, Santolinae, Salicornia, Celastrus, Limonium, origanum, (:Dictamnus) m[ed] f[lera] hwilka mest äro utgångna, och berättar trädgårdsmästaren, att de waret skämda förr än de framkommet: med Krapprötterna, som jag utpracticerade, gifwa rätt godt hopp om sig.

Jag ångrar icke denna resan, utan tackar ödmjukast Wälborne H[err] Arch[iatern] för sitt gunstiga råd, jag hade gärna welat se Engeland och Frankrike, men årstiden war något obeqväm därtill men om tilfället gifwes en annan gång, har jag nog lust; emedlertid har jag på denna tiden profiterat rätt mycket, haft tilfälle se länders Situation, belägenhet och hushållning, samt Krappens, vanns, vejdens, safflorens, samt mullbärsträdens rätta plant-och tilredningzsätt, jemte åtskilligt annat rörande Natural Historien och enskilda hushållningen.

En hop äkta saffrans lökar, jemte lökar och rötter af de andra Medicinal wäxterna, som Wälborne H[err] Arch[iatern] i sin skånska resa Pag[ina] 262 menar tåla skånska Climatet har jag haft med mig hem och straxt låtet sätta dem, och låtet något täcka dem m.m.

I Amsterdam har jag gordt en beständig wänskap med en trägårdzmästare wid Hortus medicus, som låfwat mig framdeles allehanda wäxter och frö, hwaremot han gärna wille hafwa något af mig, såsom frö af Browallia, och några af de raraste i Upsala, samt af de sibiriske, skulle Wälborne Herr Arch[iatern] härutinnan wilja assistera mig, beder jag derom ödmjukel[ige]n, äfwen anhåller jag i lika ödmjukhet, det Wälborne Herr Archiatern täktes wara så gracieux och til wåren hafwa mig i minne med allehanda frö, ty här är all ting wårdzlösat under mitt långa wistande i stockholm, så att jag nu med force måste gripa an werket, och håppas således att Wälborne H[err] Archiatern gynnar inrättningen och mig, jag skall emedlertid önska mig kunna wisa med hwad beständig wördnad jag oupphörl[ige]n är

Wälborne Herr Archiaterns
Ödmjukaste tjänare
Eric Gustaf Lidbeck

Lund d[en]
26 Nov[ember]1752.

P. S. d[en] 25 förl[id]ne Junii skickade jag med en dansk Student, som skulle resa till Upsala, Löflingens wäxter, och sände tillika studentens recipisse att han dem riktigt mottaget.

Så i Hålland, som Tyskland fägnad sig alla Botanici öfwer berättelsen jag dem gaf att Species nu woro under prässen.

Sigisbeck bor några mil ifrån Leipsig på en liten ägendom han köpt, och lefwer nu, som in obscuro.

Förlåt Wälborne H[err] Archiaten att jag gör beswär med innelykte bref.

Min allarödmjukaste wördnad för Nådiga Frun, Mamsellerne och H[err] Carl.

upSUMMARY

Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
wrote to Linnaeus from Amsterdam during his journey [Lidbeck to Linnaeus 8/19 August 1752Letter L1463], and now he continues the report. He has just returned home to Lund.

At the beginning of September, he went from Amsterdam to Utrecht and saw Everard Jacob van WachendorffWachendorff, Everard Jacob van
(1702-1758). Dutch. Physician and
botanist. Studied in Leiden and Utrecht.
Professor of medicine, chemistry and
botany at Utrecht. Correspondent of
Linnaeus.
, who had written some letters to Linnaeus [Wachendorff to Linnaeus, 15 December 1747Letter L0782, 10 September 1748Letter L0960, 30 JuneLetter L1525, 31 August 1752Letter L1460] and waited for an answer. He was eager to start an exchange with Linnaeus. From Utrecht, Lidbeck went to Göttingen, where he saw Albrecht von HallerHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
who was near publication of Hortus Göttingensis [Lidbeck refers to the Enumeratio plantarum horti regii et agriHaller, Albrecht von
Enumeratio plantarum horti regii et
agri Gottingensis aucta et emendata

(Göttingen, 1753).
]. Lidbeck was not impressed by the garden in Göttingen, where cabbage had been planted between the other plants.

From Göttingen, Lidbeck went towards Halle and saw the mines in Harz. He saw many plantations and also proof that the level of the water had sunk, since the mountains showed strata of dried clay with different colours, while the ploughed land was red or dark green. He saw nine strata, which he specifies: Under three layers of soil and clay, he saw three different kinds of limestone, under that black schist, white sandstone and, at the bottom, red sandstone with petrifactions.

In Halle, Lidbeck had learnt how to prepare a dye similar to indigo out of vejde.

In Halle, botany is not very well developed. Johann Joachim LangeLange, Johann Joachim
(1698-1765). German. Mathematician and
mineralogist, the successor of Christian
Wolff in Halle. Correspondent of
Linnaeus.
likes Linnaeus and has a museum of minerals arranged according to Linnaeusís system, which he also teaches. Many others have arranged their collections of minerals according to Wallerius.

Leipzig was the next stop. There, Lidbeck saw Christian Gottlieb LudwigLudwig, Christian Gottlieb
(1709-1773). German. Physician.
Professor of medicine in Leipzig. One of
Linnaeusís early opponents.
Correspondent of Linnaeus.
, a friend of Linnaeusís. Lidbeck had also seen Johann Christoph RichterísRichter, Johann Christoph
(1689-1751). German. Wealthy banker and
member of the legislature in Leipzig,
founder of the "Museum
Richterianum" (collection of
minerals) in Leipzig.
museum there, outstanding especially in minerals.

In Berlin, Lidbeck had seen Johann Gottlieb GleditschGleditsch, Johann Gottlieb
(1714-1786). German. Botanist and
sylviculturist in Berlin, disciple of
Anton Wilhelm Platz and Johann Ernst
Hebenstreit, supervisor of Caspar Boseís
garden 1731-1735, professor at the
Collegium Medico-Chirurgicum in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
, whom he did not like. Gleditsch and Christian Ludwig KrauseKrause, Christian Ludwig
(?-1773?). German. Gardener, Berlin.
Author of Unterricht von der
Gärtnerei
(1773). Correspondent
of Linnaeus.
said that they had written letters to Linnaeus without receiving answers [between 1748 and 1753 there is only one letter from Gleditsch to Linnaeus preserved, 12 January 1748Letter L0869 and Krause to Linnaeus, 28 August 1748Letter L0932, 28 JuneLetter L1142, 18 July Letter L1150, 19 AugustLetter L1157, 2 December 1750Letter L1211, 14 February 1751Letter L1239, 19 February 1752Letter L1237]. There Lidbeck had also seen Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
, who is said to have informed Linnaeus more about Berlin [Wahlbom to Linnaeus, 30 JuneLetter L5348, 25 November 1752Letter L1501] .

Lidbeck has not found any rare plants, but he has collected some insects that seem interesting.

Johann Sigmund Valentin PopowitzPopowitsch, Johann Sigmund Valentin
(1705-1774). Austrian.
Philologist and natural scientist,
professor at Vienna.
has published a book in which he criticises Linnaeusís treatment of the mushrooms [Untersuchungen vom MeerePopowitsch, Johann Sigmund Valentin
Untersuchungen vom Meere
(Frankfurt & Leipzig 1750).
]. However, Popowitz is considered a fool, which he also is. He has been in Italy, wandered all over Sardinia and Sicily and intends to go to Russia next year and from there to China, only in order to make observations in natural history.

Christlob MyliusMylius, Christlob (1722-1754).
German. Student of medicine, disciple of
Christian Ludwig Krause, Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
, who is said to be an acquaintance of Linnaeusís, is recommended by Haller, and he has gathered funds to go to America. However, like most Germans, they understand natural history without a system.

The rare plants, which Lidbeck had bought in Holland, were destroyed when they arrived in Lund, as the gardener told Lidbeck. The roots of madder, however, seem promising.

Lidbeck does not regret making the journey, and he thanks Linnaeus for advicing him to go. He would like to have seen England and France, but the season was not suitable. He would like to make another journey to go there. Lidbeck admits that he has learnt much in oeconomia and in natural history, such as the handling of madder, vans, vejde, saffron, mulberry trees, and others.

Lidbeck has brought with him real saffron bulbs, and bulbs and roots of the other medicinal plants that Linnaeus had suggested, in his report about the journey to Skåne [Skånska resaLinnaeus, Carl Skånska
resa, på höga
öfwerhetens befallning
förrättad år 1749. Med
rön och anmärkningar uti
oeconomien, naturalier, antiquiteter,
seder, lefnadssätt
(Stockholm
1751). Soulsby no. 209.
] p. 262, it would be possible to cultivate in Skåne. Lidbeck has had them planted and lightly covered.

In Amsterdam, Lidbeck had seen a gardener at the garden for medicinal plants, who had promised Lidbeck seeds and plants. However, the gardener had wanted something in exchange e.g. seeds of Brovallia and of some of the rare plants in the garden in Uppsala, especially the Siberian plants. Lidbeck asks Linnaeus to help him in this matter. In addition, the garden in Lund had run down during Lidbeckís absence so that he will need more seeds from Linnaeus during the spring to help to restore the garden.

P.S. 1 On June 25, last year, Lidbeck sent Pehr LöflingísLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
plants from Lund to Uppsala with a Danish student who was going there. Lidbeck had also sent Linnaeus the studentís receipt of the plants.

In Holland and in Germany, all botanists were glad that Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
was being printed.

Johann Georg SiegesbeckSiegesbeck, Johann Georg
(1686-1755). German. Prussian botanist,
doctor of medicine at Wittenberg in
1716, physician and director of the
botanical garden at St Petersburg
1735-1747. One of the most bitter
opponents of Linnaeusís sexual system.
Correspondent of Linnaeus.
has retired to a small estate that he has bought some miles from Leipzig.

Lidbeck asks Linnaeus to forward the enclosed letter to its addressee.

Lidbeck sends his greetings to Linnaeusís wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], his daughters [Elisabeth Christina BergencrantzBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa Linnaea Linnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
] and Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, 184-187).