Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6082 • Fredrik Hasselquist to Carl Linnaeus, 13 September 1751 n.s.
Dated 1751 Septemb. 13. Sent from Smyrna (Syria) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Smirna 1751 Septemb[ris] 13.

Jag skal innan kårt hafwa den äran, at öfverskicka en hop anmärkningar, dem jag gjordt i Bibliska Natural-Historien under min resa i Palaestina. Jag har i synnerhet varit angelägen om, at efterspana, om några lemningar funnos af alt det arbete, som den store Konung SALOMON nedlagt särdeles i wäxt-rike; om man kunde se några spor af hans anlagde vingårdar, eller hans planterade trägårdar, om hvilka han sjelf talar i sina skrifter; ty at söka någon uplysning i den slags Botanik, som denna Konungen förstått, håller jag före vara det samma, som at leta efter platsen, der Babylons torn stått; ehuru det är onekeligt, at SALOMON efter tidens, på hvilken han lefde, och efter nationens, öfver hvilken han regerade, omständigheter, ägt stor, ja ofelbart större insigt i Natural-Historien, än någon på sin tid. Men at lemna SALOMONS Botanik, och komma tilbaka til hans planteringar, så är efter den ej minsta spor af qvarlåtenskap i vår tid; endast kan man af tämmeligen säkra omständigheter få någon kunskap om platserne, hvaräst en och annan af dess lustgårdar varit belägne. Således har jag funnit belägenheten af des vingård i En-geddi, i hvilken han hade låtit plantera vindrufvor från Cypern, vid hvilka han liknar sin sköna i sin Höga visa c. I v. 14. Där äro vingårdar än i dag underhåldne af Araberne, som sälja vinet åt de Christna, men de frambringa ej mer Cyper-vin, förändrade utan tvifvel genom en lång tid. Det var ej så svårt för SALOMON at få vinrankor, från Cypern at plantera, men hvar han fått Renska vinrankor dem han planterat vid Hebron, hvilka der än i dag växa, och ge så fullkomligt Renskt vin, som det Europaeiska, hvilket jag och alla Franker, som kommit till Jerusalem druckit för Renskt vin hos Latinska Munkarne, hvilke köpa den lilla quantitet de vid Hebron årligen bärga. Samma art af vin finnes ej på någon ort i Österlanden, ej heller i Archipel; monne denna art drufvor varit inhemske vilde i förlofvade landet och af SALOMON blifvit inflyttade i dess plantering? Monne Europaeerne härifrån ej kunnat få de första rankor, som blifvit satta vid Rhen? Det vore troligare, än at Salomon låtit dem komma från Europa; det kan ock hända, at båda två äro af lika egenskaper, och at stammen dock är af olika härkomst.

[ ] [a][a] : [The original ms is missing;
the text is based on ED2
]

upSUMMARY

Not yet available

upEDITIONS

1. Iter Palaestinum eller resa til heliga landet (1757), p. 611-612 .
2. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 59-60   p.59  p.60.

upTEXTUAL NOTES

a.
[The original ms is missing; the text is based on ED2]