Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6097 • Anders Sparrman to Pehr Wilhelm Wargentin, 25 April 1775 n.s.
Dated Dn 25 Aprilis 1775. Sent from Cape of Good Hope (South Africa) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle herr Secretaire,

Väl vetande med hvad sårgfällighet Kongel. Vettenskaps Academien samt Högädle Herr Secraitairaren befodra Vettenskaper har jag dristat till högädle herr Secretairn adressera medföljande frön hvilka jag colligerat i den södra Hemisphaeren af vår globe, under de förflute 28 månader Jag accompagnerat Det Engelska sällskap som var sändt på Decouverter till Sydpolen.

Anhåller ödmiuekeligen Det täckes Högädle Herr secretairn utdela desse frön till de Herrar ledamöter af kongel. Vettenskaps Academien som hafva bästa tillfället att cultivera plantor.

I synnerhet skulle jag önska det till Hr Archiatern och Riddaren v. Linnée sändes de fläste af Tropical frösorterna samt till nogon annan som har calidarium Florum. Men hvad De frön som äro från Söderligare regioner beträffar torde blifva artigt och nyttigt om de försöktes i flera delar af Fäderneslandet. – sosom af Herr Ach: och Riddarn v. Linnée i Upsala, Herr Professor Bergius i Stockholm Herr Doctor Montin i Halmstad och så vidare.

Ofvannämde frön äro förvarade i 14 påssar med deras numrar och märken på ett stycket papper innuti. Jag har blandat dem med Svafvel för att förekomma Insecter och för att dessutom dymedelst promovera Vegetation. Anstalt har efven blifvit gjord att de under vegen herifrån till England blifva exponerade till fri luft genom vår habile Skeps Doctores Herr Battens försårg. Håppas dem på detta sättet bäst bibehålla sin vegetative qualitet, icke dess mindre har jag dock försökt med nogra från Nya Zeland och Terra del fuego hvilka jag envelopperat uti vax och adresserat till herr Captain Ekeberg. Det vore väl bättre om hvarje fröslag varit sorterat för sig siälft med serskilt adress, men utbedjer att få anföra till min ursäkt att det eij varit görligen i anseende till att jag var syslosatt under samma tid med Blommors beskrifvande och samlande af andre naturalier att förbigå de många hinder och olegenheter som möta på Sydsiö excursioner. Under förtröstan derföre det täckes Högädle Herr Secretairn gynna ändamålet med ofvanämde frön tar jag friheten på andra sidan att upptekna de serskilte märken för olike land och Climater, vördsammast anhållande Det täckes kongel: V:Academien samt Hr : Secretairn gunstigast anse och utyda denne min Välmening och tillbud att tjäna Vettenskapen. Har äran Framhärda

Caput BonSpei Dn 25 aprilis
1775.

Högädle Herr Secretairns
Aller ödmiukste Tiänare
Andreas Sparrman

upSUMMARY

Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
encloses in his letter to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] seeds he has collected during the 28 months he has accompanied the English explorers [Sparrman refers to James Cook’sCook, James (1728-1779).
British. Explorer, navigator and
cartographer.
second voyage, where he was appointed as assistant naturalist to Johann Reinhold ForsterForster, Johann Reinhold
(1729-1798). German. Naturalist and
voyager. Visited St Petersburg, Moscow,
Saratov and Constantinople before he
went to England. In 1772 he took part in
Cook’s second voyage. Moved to Halle in
1780 to become director of the botanical
garden. Father of Johan Georg Adam
Forster. Correspondent of Linnaeus.
and his son, Johan Georg Adam Forster Forster, Johan Georg Adam
(1754-1794). German. Son of Johann
Reinhold Forster and followed him to the
expedition to the South Seas.
].

It is his wish that these seeds be distributed among members of the Academy of Sciences.

First and foremost, the seeds should be sent to Linnaeus. He should have most tropical seeds, and the rest should be taken care of by those who have greenhouses. Otherwise it would be advisable to distribute other seeds to different parts of Sweden, e.g. to Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
in Halmstad and Peter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
in Stockholm.

Sparrman has put these seeds in 14 bags; inside there are labels with botanical information. He has put sulphur inside to protect the seeds from insects. During the transport, the ship’s doctor will take care of them. In this way he hopes to preserve them the whole way home. He also encloses some plants from New Zealand and Terra de Fuego which are enveloped in wax and addressed to Carl Gustaf EkebergEkeberg, Carl Gustaf
(1716-1784). Swedish. Captain, employed
by the Swedish East India Company.
. Sparrman admits it would have been better if every kind of seeds had been sorted with its special address, but he apologizes for that not being done by referring to his work with collecting natural history specimens and describing plants, not to mention all the obstacles and difficulties that will occur on expeditions like this one. Sparrman concludes his letter by giving a survey of the marks he has used to indicate the countries and climates where the seeds were collected. There are also descriptions of the use of the plants and advice about their cultivation in Sweden.

Finally, Sparrman lists and describes the contents of the 14 bags.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 266-267). [2] [10]