Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6099 • Anders Sparrman to Carl Linnaeus, c. 25 March 1775 n.s.
Dated . Sent from Cape of Good Hope (South Africa) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare,

Det är med oändel. fägnad jag igen har äran att upvakta välborne Hr Archiatern från Den goda och efterlängtade hops Udden hvarest vi ariverade lyckel. d. 22 Martii 1775. Räsan har gådt kring vår Globe från Öster till väster och medelst åtskilliga kryssningar genom alla Zon: Australes; berättelser rörande Nat. Hist: har Hr. Forster redan upsatt för att medela Hr. Archiatern, och hvilka snart som detta torde ankomma. Han har och enl. löfte innan vår afräsa förbehållit sig at bli den förste af oss som sänder en samling till Hr Arch. från sydsiön m.m. Vid min hemkomst skall det blifva mig ett nöije så väl som en skyldighet att communicera hvad fallit till min lått. Det förbryter mig högelig. att de 2 första Capske ört paqueterna blifvit öpnade på vägen och plundrade, sådant hör jag nu ofta hända genom Tullbetjeningen i London. Jag finner af Hr. Arch:2ne Cataloguer det i synnerhet de numror felades jag sänt såsom nya med förfrågningar och upveklade uti en kort beskrifning. Jag önskar att det sista kommit orört tillhanda det bestod af en insekt Ask, en flaska med fisk, skin af ett nytt diur, och ett ört paquet. Det första örtpaquetet jag sendt till hr Capt Ekberg är aldeles förkomit. Jag har eij haft fägnaden att inhändiga nogot bref från Hr. Archiatern sedan afräsan till Syd polen icke heller Hr. Forster, vi ha en confuse berättelse om, att bref till oss blifvit misskickade till China. Jag hoppades under min bortovaro att blifva gynnad af Medicinske Faculteten, i anledning af Hr. Archiaterns gunstiga löfte derom, men jag fruktar nu att hafva blifvit bortglömd, Icke dess mindre har jag efven under räsan cultiverat medicinen och som ett prof deraf torde anses den möda jag åtagit att öfversätta Hr: Archiat. Rosensteins bok om barsiukor på Engelska. Den lärer snart komma att tryckas. Om jag förlorat all gunst och promotion hemma medelst min bortovaro, så är olyckan ännu större medelst att det nödgar mig landsflyctiga mig siälf kanskie för altid från det kiära och efterlängtade fäderneslandet. Men den gunst Hr. Archiat täkts visa mig medelst Stipend: och hedra mig ovärdig med en ört – (hvilket Dr Thunberg nämner) tröstar mig med att jag i Hr Archiatern ännu äger en gunstig gynnare, hvarföre jag D. V. efter ett åhr håppas och önskar i Upsala ha äran personligen aflägga min vördsamma tacksegelse. Under denna tiden dröjer jag i Cap för att bli närmare bekant med dess vackra Flora, Detta måste jag göra så gott som jag kan på ägen Kåstnad, det blifver och tvifvels utan fatiguerande, men jag måste dock bekjänna att hågen för N:Hist: måste rå på consideration af fatigue faror och Svårigheter. Det är visserligen ännu nogot nytt i Africa som är ositt, särdeles upp i landet, Men det är stor skada för mig att Thunberg är redan afräst till Japan annars hade han kunnat sagt mig de ställen som hälst borde besökas. Icke dess mindre får jag nogon underrättelse af Mr Mason Engl. – Trädgårdsmästarn herstedes som dock nu snart går hem. Det är och skada för mig att jag eij nu fått något svar och upplysning från Hr. Archiatern angående de sista örterna och Insecterna Jag skickade; Vore väl om det swenske utgående Skeppet ville komma in her snart nu, och bringa nogot hugneligit nytt hemifrån! Vi kunna eij skryta af Tusentals nya örter som Hr. Banks och Solander hvilka hade lyckan komma i siälfva skattkamaren af örter, jag menar Nova Hollandia, då vi deremot ibland har funnit hela flora af helt Söderlit land bestå af allenast två örter. Icke dess mindre ha vi in alles nogra hundrade nya från Tropiska Sydsiöar Nova Zelandia & Cap Horn, Dessa har varit min province att beskrifva följande deri Vår största lärmästares method Hr Arhiaterns. Mrs Forsters hafva beskrifv och ritat en vacker saml. af diur. hvad vi kunnat erhålla har på sätt och vis liksom måst ryckas från Elden, Stenar Spiut klubbor och giftade pilar ha ibland interceperat vårt Botaniska arbete. Jag var ibland obligerad ha pistolen färdig i vänstra handen då jag beskref med den högra, Icke dess mindre var jag en gång öfverumplad oförmodel. och röfvad. Jag tar mig friheten innelyckt sända en ört från Cap Horn enligit gamla Botaniska ordningen, Den minsta är vald på det brefvet eij må öfverskrida lodet hvilket en Fransman har varit god & lofvat fortskaffa. Örten är en monandrist. Insecter är knapp[t] nog[on] att få var vi varit. Täckes vara gunstig och med första sänd inneliggande till Hr. Dr Montin och min Moder, på det jag kan få svar från dem innan jag lämnar Cap igen. Hr Archiatern gör oss dy medelst å ömsa sidor en stor välgerning, för hvilken så väl som alla förra beviste jag skall stedse framhärda med diupaste vördnad tacksamhet och ärkänsla

Välborne Hr Archiaterns och Riddarens
Aldraödmiukste Tiänare
And Sparrman

[a][a] : MS1 [added in the left margin f.
269v; there is no indication of where it
should be inserted]
P.S. Med lägligare tillfälle skall jag skicka hem frön af några hundra sårter jämte nödig direction, många af dem tåla Svänskt Climat, men jag är brydd huru de ska kråssa lineen, det är omöijel. att så dem på vägen. Jag önskade de som tåla swenskt climat blefve distribuerade till flära curiosos. Jag skall medelrtid tänka på bästa utvägen.

[b][b] : MS1 [added in the left margin f.
269r; there is no indication of where it
should be inserted]
P.S. Utom annan emploij för detta åhr önskar och torde jag få tillfälle anatomicera par diur som ännu eij varit under scallpellen.

upSUMMARY

Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
is writing from the Cape of Good Hope where they arrived on March 22, 1775. Johann Reinhold ForsterForster, Johann Reinhold
(1729-1798). German. Naturalist and
voyager. Visited St Petersburg, Moscow,
Saratov and Constantinople before he
went to England. In 1772 he took part in
Cook’s second voyage. Moved to Halle in
1780 to become director of the botanical
garden. Father of Johan Georg Adam
Forster. Correspondent of Linnaeus.
has sent a report to Linnaeus on what they have found of scientific interest during their voyage. He will also soon send a collection to Linnaeus from the South Sea. Sparrman is looking forward to demonstrating to Linnaeus his own discoveries. He is sorry that the first two parcels with Cape plants have been opened and plundered. From Linnaeus’s two catalogues Sparrman can see that it is especially the new species that are missing. Sparrman hopes that his latest parcel has arrived safely. It contained a box with insects, a bottle with fish, the skin of an unknown animal, and a herb packet. The first herb packet sent to Carl Gustaf EkebergEkeberg, Carl Gustaf
(1716-1784). Swedish. Captain, employed
by the Swedish East India Company.
has disappeared.

Sparrman has not received any letters from Linnaeus, nor has Forster. There is a rumour that letters to them have been sent to China by mistake. Sparrman is afraid that the Medical Faculty [at the University of Uppsala] has forgotten him, and that he cannot count on their support any more. In that case he will have to emigrate and leave his dear country for ever. However, he has not lost hope altogether. He still believes that Linnaeus is favouring him: the scholarship awarded to him is a proof of that. Moreover, according to Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
, Linnaeus has honoured him by naming a plant after him.

Sparrman has not neglected his studies of medicine during the voyage. Among other things, he has translated Nils Rosén von Rosenstein’sRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
study of children’s diseases into English [Sparrman refers to his translation of Rosentein’s Underrättelser om barn-sjukdomar och deras bote-medelRosén von Rosenstein, Nils
Underrättelser om
barn-sjukdomar och deras bote-medel:
tilförene styckewis utgifne uti de
små almanachorna, nu samlade,
tilökte och förbättrade
af Nils Rosén von Rosenstein

(Stockholm, 1764).
, The diseases of children, and their remediesRosén von Rosenstein, Nils
The diseases of children, and
their remedies. By [...] Nicholas Rosen
von Rosenstein
, translated by Anders
Sparrman (London, 1776).
]. It will be published soon.

During his stay in The Cape province Sparrman will devote his time to botany. It is a pity that Thunberg has left for Japan. He could have advised him on places to visit. The English gardener Francis MassonMasson, Francis (1741-1805).
British. Botanist and gardener. Went to
Cape in 1771 or 1772 and to Madeira,
Canary Islands, the Azores and the
Antilles in 1776. In 1783 he collected
plants for Kew Gardens in Portugal and
at the Cape. He died in Canada.
Correspondent of Linnaeus.
has been helpful, though. Sparrman is sorry that he has had no information from Linnaeus about the fate of his latest parcel containing plants and insects.

Sparrman cannot boast of having discovered thousands of new plants, like Joseph BanksBanks, Joseph (1743-1820).
British. Naturalist, president of the
Royal Society. Together with Daniel
Solander he took part in Cook’s first
voyage. Correspondent of Linnaeus.
and Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
, who were fortunate enough to come to “the real treasure of plants”, i.e. New Holland. However, Sparrman can report hundreds of new plants from tropical islands. It has been his duty to describe these plants according to the Linnean method. The collecting of plants has been very difficult and risky. Often their botanical work has been disturbed by stones, spears, clubs, and poisoned arrows. Sometimes, when Sparrman was at work at describing plants, he had to have a pistol in his left hand and the pencil in his right. In spite of all his precautions, he was once attacked and robbed.

Sparrman encloses a plant from Cape Horn. It is a Monandria. He asks Linnaeus to forward two enclosed letters, to Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
and his mother [Brita SparrmanSparrman, Brita (1711-1794).
Swedish. Mother of Anders Sparrman,
married to Eric Sparrman. Born
Högbom.
], so he can get answers from them before leaving the Cape province.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 269). [1] [2]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin f. 269v; there is no indication of where it should be inserted]
b.
MS1 [added in the left margin f. 269r; there is no indication of where it should be inserted]