Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6299 • Carl Linnaeus the Younger to Abraham Bäck, 22 April 1780 n.s.
Dated 22 apr. 1780. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Nordst[ierne] Orden
Min högtärade H[err] Farbroder

Faba Ignatii är af min S[alig] Far uti den Dissertation om Surinamensia, som här under dess praesidio utkommit kallad Ignatia amara, hvilket namn ehuru ej godt, iag intet i den nya Mantissan veladt ändra. Strychnos Ignatii Berg[ii] och som står uti pharmacopeen ser iag af citation är meningen, at det är samma ört; men lär vid pharmacopeen intet ärhindradt sig denna Disputation.

Utan tvifvel är det annat som hos Faba Ignatii dödar än amarum, det är ett olidum tetrum begrafvit i dess mucilaginosam, som intet märkes utan under raspningen, då man väl skall akta sig, at ej deraf blifva yr; derföre alla Solanaceae attaquera med en dylik ånga lifskrafterne, och med den samma döda djuren, så giöra Nux vomica nästan i samma dosi som Faba Ignatii, Baccae. Solani nigri och Dulcamara no 20 döda äfven så, om flere lär man ej ha observationer. Jag kommer nu ihog en händelse för några år sedan här hände med Prof[essor] Ekman, för at öka sin frö Samling af inhämska Växter, hade han Samlat sig en hop bär af Dulcamara han företog sig en eftermiddag, at peta frön ur bären, under hvilken operation förmodeligen ångan steg upp i näsan, han feck en quaf under bröstet, så at han trodde sig hunnidt till dödsstunden, och det continuerade tils han kom i en Svimning, när han då vaknade, var han Svettig, matt och trödt, kunde den dagen ej för matthet röra sig mer; som han då ej misstänkte bären, företog han sig samma arbete några dagar derefter, men lämnade dem så snart han begynte märka samma Symptomer, detta var vist tetrum som agerade. Men här är fåfängt, at raisonera med dem om qualitates; iag förstår ei huru de vill Dömma om caussa virium. Jag har hållidt på med dem om nödvändigheten af simplicium kännande, och påstår at vi har altför få dugeliga simplicia på våra Apothek ur Reg[num] vegetabili, de flästa utländska adultererade; de som af utländska i Europa eller hos oss cultiverat och använder till apotheken, äro igenom culturen fördärfvade; de som hos oss samlas, huru samlas de? jo rötter, ligna stipites, tages då växterne äro i full vegetation, ty apothekaren eller hans kär[i]ng, som han lägt, at samla, säger sig ej känna dem; Folia tages då blomman är utblommadt och satt frön; utan hvad de sedermera i apotheken på åtskillige sätt fördärfvas; Hur är det möjeligt, at dessa simplicia skola ha samma kraft. Jag kunde bevisa detta med så många exempel, i synnerhet med Dulcamara och Extr[actus] Taraxaci etc.

Om iag får tid i sommar skall iag biuda till, at få ihop en liten afhandling på Svenska om Prolepsis med figurer, den illustrerar ganska väl vegetations sättet.

Elates hör iag vara ändrad af Banco Commiss[arie] Bergius med Modéer till hielp, hvilka ej funnit min s[alig] Fars differentia så lämpelig, torde hända för dessa? Rector har rustat med Frondin grymt, och Satt vårt Bibliothequ[e] i god ordning

Lundmark är en rätt Snäll karl, och tämmelig hemma i Nat[ural] Histor[ien] hvartill han har mycken hog, han tillika med flera andra, men förmögnare, hafva låtidt encouragera sig, at för Nat[ural] Hist[oriens] skuld giöra en resa till Fjellen i sommar; Det vore önskeligt at Vet[enskaps] Academien ville hjelpa Lundmark med någon understöd, örterne äro där väl mäst alla upsökte, men Mossar, Insecter och Foglar fordrade mera, at efter ses, som de längre tillbaka ej vore så utarbetade som nu, hvarföre och då ej gafs någon synnerlig upmärksamhet på dem.

Nyligen har här varidt Licenciat Examen med 3ne promovendi, Grillson, Norell och Brandelius bägge Senare kunde ej Svara på någon fråga uti Mat: med. och hade af mig blifvidt in proberade, om de intet varidt gamla karlar, men admitterades nu med förmaning, […] de kände intet sielfva Drogerne, såsom Scammondum, Sangvis Draconis, Terra catechii, etc; mycket mindre vires.

En Botanices Studious vid namn Fengberg, har Canc[ellie] R[ådet] Alströmer lofvadt hielpa ut till Ostindien med Skeppen, såsom Präst.

Secreter Vargentin har nu fägnadt mig med underrättelse om Snäckasken som med Hollst[ein] Prinsens Secreterare varidt prickat.

Medic[inska] Faculteten har processadt med Prof[essor] Kalsenianus om 20, 000 D[a]ler, som de nu vunnidt hos Konungen, hvar före denna Profess[or] får lämna från sin profession så stort capital, som skall användas till Fattighus vid Sätra Brunn; här om är olika omdömmen; alla Testamenten kunna nu expliceras. Framhärdar med oföränderligas vördnad

S[alvo] H[onoris] T[itulo] Min högtärade H[err] Farbroders
ödmiukaste tienare
C[arl] v[on] Linné

Ups[ala] d[en] 22 apr[il] 1780

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet, Stockholm, Ms 36:21:1). [1] [2]