Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6300 • Carl Linnaeus the Younger to Abraham Bäck, 4 July 1781 n.s.
Dated d. 4 jul. 1781.. Sent from London (Great Britain) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

London den 4 jul[i] 1781.

Välborne Herr Archiater och Riddare af K[on]gl[iga] Nordstierne Orden

Min högt ärade Herr Farbroder!

Jag har intet förrän nyligen kommit på den tanken, att detta möjeligen kan vara det första brefvet; några svenska kjöpmaenner hafva dessa dagar berättadt det 3ne poster ifrån London äro af Fransoserne fasttagne.

Jag lefver rät väl i London; men längtar dock hemm, och finner svenska lefnadssättet mycket convenablare för mig. Jag har intet kunnadt känna den smak i någodt, som iag hördt hemma af mina Landsmän, hvilka tillförene varidt här utropas. Mycken höflighet har mig här varidt visad, och mer än iag kunnadt profitera af för kostnadens skuld. Ängland äger de kostsammaste och stora inrättningar uti alla vetenskaper nästan, och af hvilka vore mycket, at lära; men som äro svårt för alla at få tillgång till; kundskapen är hos de litterata i hvarje del ej lika deremot svarande; ehuru hvarken i medicin, chemie, mathematique (eller astronomie) etc finnas de tillfällen som i London tviflar iag, det här finnas män i de Vetenskaper, som hinna svenskarne.

I Natural-Historien är här de superbaste och rikaste samlingar, de prägtigaste och dyrbaraste Trägårdar både kongliga och privata: D[octo]r Fothergills trägård säljes nu för 9000 Gineer, hvilket D[octo]r Letsom biudit för den; D[octo]r Fothergill betalte 50 a 60 pund sterling då han lefde för at få en indiansk växt, som han ej förut egde. Han satte ut 500 punds premium, åt den som kunde skaffa honom rätta Chinaträdet lefvande; En dylik Trägård har nu en Practicus här i London D[octo]r Pittcairn. Lord Rockingham, tilförene känd som Premier minister, har den pretieusaste trädgård af de raraste västindiske växter; en den charmantaste Herre, som giordt mig största häftigheter, varidt hos mig flera gånger, och skänkt mig af de raraste växter han äger, dem iag nu skickar hemm till Upsala. han har veladt ge mig alla sina doupletter, om iag veladt ta emot dem; Alla Trägårdsmästare ge mig af alt hvad de hafva fast de eljest äro nog jalouse om dem sins emellan, och communicera ej gärna hvarandra. Jag äger nu der igenom ganska godt tillfälle at giöra Upsala Trägård så mycket rikare på sälsynta växter. men här är stor Svårighet at få tillfälle at, skicka dem hemm; på lång tid har intet skepps lägenhet varidt till Sverige; Så snart det blir ärnar iag afskicka en del, och tar mig då den friheten, at adressera dem på H[err] Secret[er] Vargentin, hvilken torde vara af den godheten och underrätta Thunberg om deras ankomst, som straxt drar försorg om at de komma väl till Upsala.

Hertiginnan af Portland har gifvit mig åtskilliga lefvande djur men iag fruktar at iag får lämna en del af dessa, utom Guldfiskar och en sort Phasaner, dem iag gärna ville ha i Upsala.

At berätta någodt nytt in Historia litteraria, torde min k[iäre] Farbroder vänta af mig; men det är på ingen ting större brist här, än det; Ängelsmännen äro för höga, at fråga efter utlänska nya böcker, andra än dem som skickas på dem eller tryckas in i landet; de miserablaste men dyraste Boklådor äro här, som likna nog deras usla apothek. Icke eller har iag sedt någon ny Ängelsk bok sedan iag hit kommit utom Resebeskrivningar. Sedan Pringel är borta från London, är här ingen medicus mer som skaffar sig de nya böckerna, eller läser någodt; utan är ock för de flästa, hvilka ei känna annat språk, än Ängelskan, omöjeligt; utan de flästa likna handtverkare, det några förut varidt innan de begynt sin practique; är dereföre ej underligt at folk dö mycket på deras Lazaretter, och mera stympade till sina lemmar finnas här, än, annorstädes. En medicus räknas här af allmenheten för stor efter, alt som han kan slita ut många Hiulomgångar på sin vang. Fothergill nötte ut 6 Hjul omgångar på sin vang om året; var derföre ibland de störste medici, mången dag måste äta uti sin vang, samt förtjente dageligen emellan 2 och 300de Gineer; Medicus tar här sin betalning, för hvar visit han giör hos den Siuke; och skall pat[ienten] betala Doctoren sin Ginée, innan han går bort; En sådan Doctor och knapt någon Doctor curerar någon fattig som ei har råd at betala Ginéen; de måste söka Apothekarnas hielp som alla practicera och derföre vårdslösa sina Apothek. En svensk Doctor vid namn Norell är nyligen hitkommen för at nyttia Lazaretterne, men som til intet kan bli tillgång utan, at förut betala 30 Ginéer, går han härifrån.

Jag har ännu intet kunnadt funnidt det Ängelsmännen har någon preference framför oss; hvilket äfven producten intygas, som är mycket under värmen i Trägårds skiötseln äro vi långt efter; torde hända, at climatet hindrar oss i största delen, at hinna til den perfection. Jordblandningar har de besynnerliga, hvilka varidt svåra att lära.

Banks Samlingar äro stora, ökas dageligen; Alla Ängelsmän bidraga till dess Samlingar; ingen nöd at få stora samlingar, när som så många rika här finna sammanskjuta hvardera årligen 100de pund för at resa omkring och samla; Vore här ej dissipationes och litterate liksom andra ej begifne på dem; skulle onekligen det största ljus i Natural Historien spridas härifrån ut öfver hela verlden, men iag är mer öfvertygad om at Samlingar allenast giöradt, fast bidraga mycket till det. Men mera härom då iag kommer hem. Lefnaden är dyr i Ängland, at iag måste efter 6 à 7 veckor gå hädan; nog önskade iag at litet kunna uphålla mig i Frankrike åtminstone 14 dagar och derifrån gå hem öfver Holland, men iag börjar tvifla, at det går ann.

Iag ber om ursäkt, at iag med inneliggande besvärer, det är commissionair till min Commissionair i Upsala.

ber om min ödmiukaste vördnad för Fröknarna och med oföränderlig vördnad framhärdar
S[alvo] H[onoris] T[itulo]
Min högt ärade Herr Farbroders
ödmiukaste tienare
C[arl] von Linné

P.S. Om något befalls i London, är min address till
M[ister] Charles Lindgren & Grill
London

Monsieur
Minsieur Abraham Bäck
Premier Medicin du Roi de Svede
Chevalier du l’etoile de Nord
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet, Stockholm, Ms 36:21:2). [1] [2]