Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6301 • Carl Linnaeus the Younger to Abraham Bäck, [15 April 1783] n.s.
Dated . Sent from London (Great Britain) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Nordstierne Orden.
Min högtärade Herr Farbroder

H[err] Salberg, har alldeles under igenomresan lämnadt mig Ritningarne; brist på timmer hindrar mig nu at sätta någondera af dem i wärke förän nästa Vår. Jag har både skrifvidt till D[octo]r Blagden och Banks om underrättelsen af Olei Ricini preparation, både om den som brukas i köket och den som nyttias i medicin. Nu lär mina Hollendska saker vara komna till Stockholm, som iag sluta af avisorne i dag, af förtekning på de utländske skeppare, som kommit till Dalerön.

Swartsen lär väl nu redan upvaktadt min h[err] Farbroder, han får en artig ock ej besvärlig resa; och hoppas iag igenom honom få känna mycket vackra saker från Domingo och Grenada, ställen som äro så rika på Filices och musca, af de besynnerligaste slagen; men litet undersökte i de delarne. Nästa år hoppas iag kunna få ut Lundmark, som äfven har lust at giöra en sådan resa.

Nu hart änteligen Alströmers besynnerliga Gran burit frön, som grodt; man väntar nu at se om de likna modren, Biskop Benzelii har prickadt mig frön deraf. Det har varidt förtretligt hela tiden bortåt at iag intet kunnadt fådt någodt bud till Stockholm, hvar med iag haft tillfälle skicka mera asp. Torkan ha så mycket skjördadt åkerbruket, så at alla de som voro vakna f[r]am till Stockholm, mäst i dess ställe kjöra i åkren.

Jag suppliceras om min wördnad hos Fröknerne och med djup vördnad framhärdar

S[alvo] H[onoris] T[itulo]
Min högtärade H[err] Farbroder
Ödmiukaste tienare
Carl von Linné

[a][a] : MS1 [added on fol. 2, p.
3
]
Då iag var i Holland, voro medici där sysselsatte at försöka ett nytt medicament på deras apothek; muscus Corsicanus, Helmintho-Corten, eller muscus Lerni, af hvilket de gaf [symbol] såsom ett ståteligt emmenagogum specificum. Det är blandning af Zoophyta, Fucu, och små Corall biter.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet, Stockholm, Ms 36:21:3). [1] [2]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 2, p. 3]