Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6302 • Carl Linnaeus the Younger to Abraham Bäck, 11 April 1783 n.s.
Dated 11. apr. 1783.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Nordstierne Orden
Min högtärade Herr Farbroder

Ehuru fattig iag är på nyheter, kan iag dock intet uppskjuta längre at skrifva af fruktan at falla ur min h[err] Farbroders minne.

Ifrån Sonnerat i Paris har iag nyligen haft bref, hvilken nu tillagar sig, at i första vår dager bege sig på sin 3die resa, på hvilken han offerera sig at samla Naturalier för mig, i ställe för åt Buffon, med hvilken han ännu intet blifvidt vän efter sin senaste resa; han har nu emellertid skickadt mig sin nyss utgifna Resebeskrifningar; bestående af 2ne tjocka Qvarter med 140 tabeller, hvilken iag hoppas nu snart skall vara i Stockholm.

Jag mins intet om min h. Farbroder såg D[octo]r Simmons Treatment of Consumptions?

Månne iag hos min h[err] Farbroder har glömt 2ne målade ritningar på Orangerier? Det är ock möjeligt, at iag förloradt dem på resan til Upsala; Om de skulle finnas lämnade, kunde D[octo]r Salberg taga dem med sig, hvilken nu efter sin vundna befordran snart lär resa igenom Upsala.

Ibland mine Engelska Saker, har iag funnidt några Synålar, hvilka då de kjöptes i London voro af bästa Slaget der funnos; men nu är under resan störste delen af dem blifvit rostade; några få af dem torde finnas deribland orostade, och kanske de öfrige kunde hielpas? Kanske Fröknarne torde försöka dem, om ej några kunde ännu finnas goda bland dem, efter de äro från England, och der kallas Drottningens Synålar.

Underligt at Wehser kunde få lön framför Ribben; huru besynnerligt det tillgår.

Om min ödmiukaste vördnad supplicerar iag hos Fröknarne; Jag hoppas at De jämte min h[err] Farbroder må alla väl!

Med oföränderlig vördnad framhärdar
S[alvo] H[onoris] T[itulo]
Min högtärade h[err] Farbroders
ödmiukaste tienare
Carl von Linné

Ups[ala] 11. apr[il] 1783.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet, Stockholm, Ms 27:120). [1] [2]