Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6311 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 16 December 1763 n.s.
Dated 1763 d:16 Decembr. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min gunstige H[err] Directeur.

jag sände öfwer 2 sidor till Museum Reginae och att se lettrerne, men icke att där med begynna trycket. Ty sedan ett helt ark är tryckt, är det ej så lätt att ändra.

jag ska säga just ärligt min mening, utan all skrymtan, få se om H[err] Directeuren tohl det, som så ährligt och uprichtigt skrifwes.

H[err] Directeuren har uplagt mine mäste och bäste wärk.

H[err] Directeuren har altid wist mig tienst, höflighet, wänskap och låtit sticka mitt portrait &c.

wij hafwa folgts åht tämmeligen jemt i wår tid, och dragit, som ett par, oket i swänska wettenskaper.

jag går intet gierna ifrån H[err] D[i]r[ecteuren] då jag råder sielf.

Med Museo Reginae wågar jag ej dispensera äfter wänskap; ty öfwerheten ser mäst och främst på sielfwa trycket; och ehuru godt det andra woro, winner jag doch otack, om det ej är rent.

Dett måste wara äl[le]r blifwa tryckt correcte, at eij läsare må få rum at illa uttyda dem.

jag har hördt dem som talat på Species plantar[um] att de bordt warit bättre tryckte både med letter och revision; än mer på Fauna, och tyckt att Species fodrat bättre tryck, som hufwudwärk i wettenskapen.

jag önskade att alla mine wärk kunne fåss hos H[err] Directeuren och på ett ställe, där nu de måste fåss.

Skall nu Museum tryckas hos H[err] Directeuren, som iag gierna ser, så måste jag praecavera mig både god styhl och nogaste revision wid correcturen; så wähl som differente styhl wid de 3 distincte delar på hwar pagina. Därföre wille jag se profbladet innan jag wågar widare ingå.

Sedan är ganska angelägit att H[err] Directeuren hafwer någon i stockholm, som noga reviderar cerrecteuren, ty wij begynna blifwa åhrige och H[err] Directeurens månge affairer och rikedomar är jag wiss tillstädia ej den granlagenhet, som förre åhren.

Hennes M[ajeste]t wille hafwa ett species på hwar sida, att då numret tillsattes uti Hennes cabbinett, kunne det då straxt upslås i boken och jämnföras. det war det enda som befaltes. Nu är wähl alla beskrifningar ej lika långa, dock kan man det jämka och jag har sökt i m[anuscripta] tämmeligen så passa, att jag tror det skall gå ut på en sida, fast Papiliones blifwa nog dryga.

Nästa post skall jag sända index till Genera.

Nya Systemet en gång blifwer redigt, sedan jag får citera hennes M[ajeste]tz Museum i Insectis exoticis et Conchiliis, Amoenitates uti insectis rarioribus Clercks uti dess figurer utur Museo Reginae delineatis, Sultz, Poda och de månge andre, som på en tid utkommit, utom Faunae nova editio som sist utgafs. Mer än 300 nya foglar tillkomma, så att första tomen måste delas i tu, att han må blifwa drägelig.

Det är otroligt hwad denna wettenskapen stigit på några åhr, sedan wij utgofwo Systemet.

jag förbl[ifwer]
Edel och Högachtad H[err] Directeurens
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[en] 16 Decembr[is]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. (Private collection). [1] [2] [3] [4]