Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6337 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 7 June 1751 n.s.
Dated 1751 d. 27 Maij. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre

Alla studerande här beklaga at de ej mera kunna få exemplar af Flora Svecica, en bok som är oss så oumgängelig wid wårt academiska arbete, at jag ej kommer ett steg utom des bistånd. ty är oumgängeligit at min Herre till nästa sommar skaffar oss en ny uplaga af denna bok, annars nödgas jag beklaga mig på högre ort. jag har sedan förra uplagan utkom, på mine resor samblat och uptäkt en stor hop nya wäxter som böra inryckas; jag ärnar och tillägga långt flere inhemske namn på wäxterne, som jag märkt sedermera brukas i provincierna; jag tänker tillägga usum oeconomicum och medicum, at giöra wärket så mycket nyttigare för de studerande. men här af föllier den olägenheten at boken blifwer dubbelt, inemot, starkare, och där igenom så tiok och owig at de studerande ej utan största ledsamhet kunna bära den med sig på herbarisationerne, ty är intet annat medel, än at M[in] H[erre] skaffar sig någon fin styhl, som ej drager uht i papperet, at boken må blifwa fogelig; sådan styhl är des utom för Eder oumgängelig, där M[in] H[erre will undwika äftertrykningar af utlänningar, då händerne blifwa bunne på både Eder och mig. lika beskaffenhet är med Fauna Svecia, som ofördrögeligen måste å nyo upläggas, till hwilken jag samblat en oändelig myckenhet af nya rön. för all ting slå intet detta i wädret om M[in] H[erre will conservera sin credit och tiena både sig, mig och publicum,

förbl[ifwer]
Min Herres
hörsame tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1751
d[en] 27 Maij

upSUMMARY

Linnaeus writes to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
to tell him that the students cannot buy Flora Svecica, Stockholm ed.Linnaeus, Carl Flora Svecica,
exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus,
incolarum, solo locorum, usu
pharmacopaeorum
(Stockholm, 1745).
Soulsby no. 407.
a book that is essential. He asks Salvius to print a new edition. If it is not printed by next summer Linnaeus will have to complain to the highest quarters. Linnaeus also says that since the publication of the last edition he has found a large number of new plants that he wants to be included in the new edition together with many more of the names that are used in the provinces for native plants. He also wants to add the economic and medical uses that will make the book so much more valuable. However, the inconvenience is that the book will be so heavy that the students will have problems carrying it during excursions and Linnaeus asks Salvius to consider this fact. This fact might also preclude foreign reprinting. The same goes for Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Stockholm, 1746).
Soulsby no. 1151.
. Linnaeus says that this proposal will benefit both Salvius and Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA).