Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6338 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [30 June 1761] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the middle of Summer 1761.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

De öfwersände rön har jag ähran återställa.

H[err] Lidbecks rön är magert, och förstår jag icke hwad det innehåller, ty att frön sås, blåsas och föras af foglar, är wähl ingen som twiflar.

H[err] Braads om Coffe är artigt, som det är giordt in loco natali.

H[err] Clercks instrument för Spindlar har jag af honom fått; wet ock icke att någon annor sedt ett sådant. Det är wist att utan det ser jag ingen möglighet att rätt kunna se Spinlarnes mores och dem bewara lefwande och beqwämligen hela tiden.

det är rätt inventieuxt.

den lilla runda asken är ej allenast artig att där med fånga spindlar, utan ock de minsta Phalaener.

Kongl[iga] Wettenskaps
Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 247-248   p.247  p.248.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the letter written on the inside of an envelope]
b.
MS1 [no signature by Linnaeus in the ms]