Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6339 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 July 1748] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the Summer of 1748. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Bror.

Att H[err] Hannaeus uti sitt stora concept tror sig så wähl, att ingen warit så lyckelig uti inbillningen, det gifwer tillkiänna at han så litet effectuerar som han litet wet.

Jag har lust at se om han kan beskrifwa ett enda fyrfotadt creatur, ja en enda hund; men jag är så säker att han ej kan det, som jag är wiss att ingen giort det för honom.

Lyckelig är han, om en god ritare och kopparstickare kan gifwa honom auctoritet hoos pluraliteten af läsarne som äro ignoranter.

i detta patentet ser jag att auctor läset mitt tahl i Wettenskaps academien, den hollandska editionen. torde altså han fram-deles blifwa lyckeligare copist äller sectator än inventor.

M[in] B[ror] säger sig sända mig 2ne bref, som han skrifwit mig till, men jag fick intet thera, kan altså ej skicka tillbakas.

Patentet behåller jag i Konstcabbinettet, såsom ett admirabelt monstrum.

Vale.

C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 99). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 121-122   p.121  p.122.