Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6340 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [25 October 1748] n.s.
Dated Undated but written in 1748, presumably in the end of October 1748. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Bror.

Tack för Sauvages; nu skall jag wara färdig at gifwa observation, allenast jag får 3 weckor från mig, medan bråaste Lectionerne påstå. hade icke Sauvages inkommit, sedan han blefwit mig lofwad, så hade jag ej skolat beswärlig fallit.

jag skickar tillbakas Hans Excellences Riksrådets Bondes rön; jag kan icke gå in uti leges vegetationis, som förut ej warit mit giöromåhl. där äro en hop egne och artige speculationer; lät det tryckas; det lärer icke komma så noga; det är stort af en sådan herre.

Om Gleditsches saknar jag det förnämsta som han skref mig till om, för ett par åhr sedan, med hela processen widlyftigare, näml[igen] såplödret. det woro wähl om Gleditsch gofwo in sitt rön sielf; han är ju kallad till Ledamot.

Om Spindlarne är aldeles alt hwad H[err] de Geer påmint och något mera, såsom auctor ej är ex professo insectologus.

Det mykna sälsama som H[err] Grill gifwet har jag alt utgifwet uti en disputation, som sedermera är i tyskland omtryckt. där alt och hwart ett är beskrefwit. Men will M[in] Br[or] hafwa något af det in actis, wähl an, lät oss taga den sälsama Bradypus.

Må wähl.

C[arl] L[innaeus]

At gifwa rön med figur [kan jag ej]. Här är i hela Upsala ingen siähl, som kan gifwa en artig figur. jag hade i sommar öfwer 150 nya admirabla blommor, men måste lämna dem åt glömskan för den skull.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIII, 454). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 123-125   p.123  p.124  p.125.