Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6342 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 June 1764] n.s.
Dated Undate, but written in June 1764. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Det första rönet om Salep, giort öfwer Orchis Morio, som af de mäste hållits för wara varietas Orchidis masculae, hwilken är sielfwa Salep Persarum, är ej mycket betydande; nog får man det mucilagineuse wäsendet i mäst alla Orchides; warit artigt att se om den wist effectum et vires aphrodisiacas.

Wår goda wäns rön om Swinens giödning, är ej heller mycket betydande, och lärer af hwar och en landthushållare förachtas, som alla wetta att Swinen äta de mäste succulente wäxter; men nog woro detta artigt uti en oeconomisk bok, fast det ej har alla delar som fodras af ett memoire. Men emedlertid och i anseende till andre intagne rön, tyckes detta ej kunna uteslutas.

Carl v[on] Linné

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. Contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 815). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 266-267   p.266  p.267.