Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L6346 • Olof Pryss to Carl Linnaeus, 23 July 1759 n.s.
Dated 23 Jul 1759./.. Sent from bo (Finland) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle, och Widtförfarne M[edicine] Doctor, Professsor och Archiater, samt Riddaren af Kongl[iga] Nordstiärne Orden, Magnifice Herr Rector.

Eher Silfwer Medaille, som Eder Magnificence samt Amplissimum Consistorium Academicum jämte gunstbenägne skrifwelse, af den 17. i denna månad, behagat med H[err] Professoren Gadd öfwersända til Kongl[iga] Academien härstädes, optager detta Consistorium för ett förnyat prof af Deras emot detta Lärosäte altid betygade wänskap, och aflägger derföre Det hörsamsta tacksägelse. Försäkrandes för öfrigit, at som ofwan nämnde Medaille bliwit slagen Kongl[iga] Academiens derstädes en warende höga Cantsler Lik wälförtjent åminnnelse skal den ock hos Oss i sådant afseende ewärdeligen förwarad. Förbliver

Eder Magnificens
På Consistorii Academici wägnar
Hörsamste tienare
Olof Pryss ./.
Ac[ademiae] Ab[oensis] p[ro] t[empore] Rect[or]

Äbo d[ie] 23
Julu 1759./.

Kongl[ig] M[aijeste]t
Troman, Professor, Archiater, och Riddare
af Kongl[iga] Nordstjerne Orden samt
Kongl[iga] Academiens i Upsala nu warande Rector Magnificus,
Högädle och widtförfarne
Herr Doctor Carl Linnaeus
Upsala ./.

upSUMMARY

Linnaeus, in his capacity as Vice Chancellor, and the Consistorium [Board]of Uppsala UniversityUppsala Universitets konsistorium,
Swedish. The Consistorium [Board]
of Uppsala University.
have honoured the Royal Academy of Turku [Åbo] [Åbo Kungliga AkademiÅbo Kungliga Akademi, The Royal
Academy of Turku ,
Finnish.
Founded in 1640, when Finland was still
a part of Sweden. After the Great Fire
of Turku in 1827, the institution was
moved to Helsinki, and was renamed the
University of Helsinki when Finland
became a sovereign nation-state in 1917.
] by sending a silver medal delivered by Pehr Adrian GaddGadd, Pehr Adrian (1727-1797).
Swedish. Professor of chemistry at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
. In this letter Olof PryssPryss, Olof (1708-1795).
Swedish. Law scholar, Åbo,
Finland. Correspondent of Linnaeus.
, Vice Chancellor of the Academy of Åbo, expresses his deep gratitude for another token of the close and friendly relations between their Universities. He assures Linnaeus that the Academy of Åbo will forever gratefully treasure this medal.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, UUA EIIIa:59, 641-643).