Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

L3313     

Carl Linnaeus [+] to Abraham Bäck [+]

Uppsala, Sweden, 14 October 1763 n.s. [Display apparatus in new window]

Min K|iäre] H[err] Broder.

Äfter långsamt wäntande fick jag fägna mig af M[in] K[iäre] B[roder] Gudi lof att de Kongl[iga] wähl sluppit den fula febren. jag tackar för beskrifningen på honom, men jag har sielf sedt honom i Middsomarstiden mer än jag welat. 4 mine barn hafwa haft honom, och 2 unga i huset, alla i starkaste grad; min Granne Bagaren mistade 3 sine barn. jag war på landet och hade ej tid uppassa dem.

Will man giöra genus af hwart specie, så blifwa genera många; watu koppor helt distincte med flere; om sådane saker med mera önskade jag en gång i god tid få conferera, och om en hehl hop annat; men ehuru wij ej bo 6 mihl åtskilde, måste wij doch af ödet wara åtskilde i wår tid.

jag hoppas om 6 weckor hafwa Genera plantarum färdige tryckte, sedan begynner jag straxt med Hennes M[ajestä]ts Cabbinet, hwar på jag fick lof senast, som min Bror hörde; ty sker det intet medan jag lefwer, så sker det wähl aldrig, och att wänta på tabeller är fåfängt, ty deras M[ajestä]t[e]r få dageligen mera bekymber och omsorger. Det woro skada för wettenskapen om det ej utkommo. jag utgifwer det i stor 8 vo, skulle någon gång blifwa andra tankar kan det då upläggas splendit i folio med figurer.

jag har det prächtigt renskrifwit och hehl färdigt. Men Herre Gud huru swårt är icke utgifwa något frånwarande. Beskrifningarne giorde jag så noga, som då war mögligt; nu äro många böcker sedermera utkomne och kunna ej jämnföras med objecten. Det är och helt annat skrifwa wid hofwet, annat i sitt bibliotheque. fingo jag låna insecteskåpen medan jag utgofwo dem, så blefwo alt bättre och långt bättre. men jag näns intet bedia där om; ehuru jag wille sätta salighet och ära i pant att ej en fläder skadades; och befarade att redan woro mycket, skadadt af det som i dem warit; är wähl nu någon, som ser till och skiöter en sådan Thesaurus, att han ej af mått och tid förderfwas ?

jag har aldrig haft någon månad mera saker mig tillskickade än i åhr; ifrån alla werldenes orter; jag har fått Capska Silfwerträdet upwuxit af frön, som är det wackrasta i werlden, då det blifwer upwuxit. jag har ett nytt Delphinium med blomma alldeles som Aconitum, men fick ej mer än ett enda stånd, som knapt får frön och rätt många andra. Archiater Baeck är litet curieux, som fast han ej will se sin Linné, då ej will se trägården i Upsala, som meriterar ses.

Han som skulle utgifwa en Flora om 40 volumer må hafwa den för sig; fingo jag se henne skulle jag reducera henne till 2 ark. Houtin i Holland får wähl 40 volumer om han continuerar sine 4 volumer om quadrupedia genom alla diuren, att insätta alt det jag i systemet citerat. Den en med mycken möda söker contrahera, utsträcker en annor så långt han kan. tekn till kleine vorstand.

om jag fingo tid på mig skulle jag gifwa en extractum, som woro wärre än både Hyoscyami och Aconiti.

Lef lyckelig. jag är
Min ärligaste Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[ie] 14 octobr[is]


SUMMARY

Linnaeus is glad that he had seen Abraham Bäck[+] after so long time.

Linnaeus is also glad that the Royal family has not been hit by the fever. Linnaeus thanks Bäck for the description of it, but Linnaeus had seen much of it about Midsummer, more than he had wished. His four children and two more young people in his household have had it badly, and his neighbour, a baker, lost three children. Linnaeus had been at Hammarby at the time and could not attend them.

If each species is to be a genus of its own, there will be many genera. One would be varicella. Linnaeus had wished to discuss this and other things with Bäck, but as it is, the distance of six Swedish miles between them prevents that.

In six weeks, Genera plantarum will be ready [Linnaeus refers to the Genera plantarum [...] editio sexta[+]], and then, the Queen’s Museum [Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginae[+]] will be next. It must be finished while Linnaeus lives. It is no use waiting longer for tables. Linnaeus will make it in large octavo, and it could be published again in folio with tables if there is an opportunity for that in the future.

Linnaeus has it finished in a clean copy. However, Linnaeus is not satisfied. He made the descriptions earlier as carefully as possible, but so much has been published since then that it may be outdated. Writing in the palace is one thing, writing in your own library something quite different. He wishes he could have borrowed the cupboards with insects, but he does not dare to risk them. He hopes that they are properly kept and supervised.

Linnaeus has received more specimens this year than ever before. Among those, he mentions Protea argentea, grown from seeds, the most beautiful in the world, and a new Delphinium with flowers like those of Aconitum. Of that, however, he just got one, and he is not sure that there will be seeds from it.

Linnaeus remarks that Bäck does not want to come to Uppsala and see the garden, which is worth seeing.

Linnaeus makes jokes about those who want to publish a flora in 40 volumes. Two sheets are enough. However, Maarten Houttuyn[+] in Holland would need 40 volumes, since he has already published four, containing just four-footed animals [Linnaeus refers to the Natuurlyke historie[+]]. What one scholar tries to contract is expanded by another as far as possible, a sign of little wisdom.

If Linnaeus had tine he would produce an extract that would be worse than those from Hyoscyamum and Aconitum.MANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv).

72 dpi :  [1] [2] [3]


EDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 113-114.