Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

L5684     

Carl Linnaeus [+] to Upsala Universitets Kanslerer [+]

Uppsala, Sweden, 30 November 1759 n.s. [Display apparatus in new window]

Högwälborne H[err] Grefwe, K[unglig] M[aj]:ts och Riksens Råd, Praesident, Academiae Canceller samt Riddare och Commendeur af K[unglig] M[aj]:ts orden.

Eders Höggrefl[ige] Excellences nådigst gifne ordres af d[en] 29 Novemb[er] sistledne har jag i dag med posten ödmiukast inhändigat, hwar på jag straxt lät kalla H[err] Professor Forskåhl och tillhölt honom bekiänna, huru många exemplar af sin Borgeliga frijhet han ännu hade quar, och huru många han aflämnat och till hwilka; samt tillsade honom, att ofördrögeligen infinna sig i Stockholm, som hans innelyckte tillstår. jag sände ock straxt på boklådan att inhändiga de ännu få quarstående exemplaren och befallte Cursorerne att föllia Professoren straxt ifrån mitt hus till Professorens logement, att uptaga och mig promt tillställa alla de exemplar som hos honom funnes. för öfrigit här jag nu åtskillige i staden utsände att incassera alla de exemplar som jag kunnat, antingen genom Professor Forskåhls egen bekiennelse äller Bokförarens som dem föryttrat, få spaning uppå, hwilka med nästa post, och så snart jag dem kan få, skola öfwerstyras. förbl[ifwer], med oafl[åtelig] diup wördnad

Eders Höggrefl[ige] Excellences
allerödmiukaste tienare
Carl Linnaeus
Ac[ademiae] H[oc] t[empore] Rector

Upsala 1759
d[en] 30 Novemb[e]r


SUMMARY

Linnaeus has got a letter from the Chancellor of the Uppsala University [Carl Diedric Ehrenpreus[+], the letter is dated 29 November 1759[+]], instructing Linnaeus, then vice chancellor, to effect the withdrawal of a book by Forskåhl [Peter Forsskål[+]] with the title “Tankar om medborgerliga friheten” [Tankar om borgerliga friheten[+]]. Linnaeus reports that he has approached Forsskål, who told him the names of those to whom he has distributed the work, and Linnaeus has also sent officials to collect the copies available in Forsskål’s residence and at the bookseller. 13 copies are sent with this letter to Ehrenpreus. A letter from Forsskål [to Ehrenpreus], where he promises that he will go to Stockholm without delay, is enclosed.

[On the back of the letter from the Ehrenpreus there is a list, written by Linnaeus, with the names of the recipients and the number of copies they have received]:
Linnaeus has got two for himself
Lars Benzelstierna[+] (4)
Johan Amnell[+] (2)
Dahlman [Lars Dalman[+]] (1)
Petrus Ekerman[+] (1)
Johan Gottschalk Wallerius[+] (2-1)
Johan Ihre[+] (1)
Domei [Olof Domey[+]] (1)
Anders Planman[+] (1)
Daniel Annerstedt[+] (1)
Solberg[+][ (1)
Lars Hydrén[+](1)
Erik Hydrén[+]] (1)
Ahlström [Carl Johan Alström[+]] (30)
the [university] bookkeeper [Andreas Neander[+]] (50-3 in natura), of these sold to
Fredrik Mallet[+] (8)
Ullholm[+] (2)
Jonas Victorin[+] (1)
observator [here Linnaeus refers to Mallet again] (8)MANUSCRIPTS

a. original holograph (RA).


EDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 77-78.